Vendosja e Zgjidhjes & Dokumentimi i Prodhimit

    KURSET    Inxhinieri Softuerike    Vendosja e Zgjidhjes & Dokumentimi i Prodhimit

Pas standardeve të përgjithshme të paracaktuara të praktikës kryen ndërhyrje të nevojshme për zbatimin e zgjidhjes së planifikuar, përfshirë instalimin, përmirësimin apo jo përdorimin. Konfiguron hardware, software ose rrjetit të sigurojë ndërveprimin e komponentëve të sistemit dhe identifikon gabimet rezultante apo papajtueshmëritë. Angazhohen burime speciale shtesë, nëse është e nevojshme , të tilla si ofruesit e rrjetit të palës së tretë. Formalisht dorëzon zgjidhje operative për përdoruesit dhe kompleton dokumentaxionin bazuar në të gjithë informacionin përkatës, duke përfshirë pajisjet e adresuara, konfigurimin e të dhënave të performancës.

Nivelet e Zotësisë

Niveli i Zotësisë 1 - Heq ose instalon komponente nën drejtim dhe në përputhje me udhëzime të hollësishme.
​Niveli i Zotësisë 2 - Vepron në mënyrë sistematike për të ndërtuar apo zbërthyer elemente të sistemit. Identifikon komponentët e dështuar dhe krijon rrënjët që shkaktojnë dështimet. Ofron mbështetje për kolegët me më pak përvojë.

Shembuj të Njohurive

K1 paketimi i software dhe shpërndarja e metodave dhe teknikave
K2 ndikimet e vendosjes në arkitekturën e tanishme

Shembuj të Aftësive

S1 organizojnë qarikullimin e punës dhe lansimin e aktiviteteve të produkteve
S2 organizojnë dhe planifikojnë aktivitete beta - test, zgjidhje të testimit në mjedisin e fundit operativ
S3 konfiguron komponente në çdo nivel për të garantuar ndërveprimin e përgjithshëm të saktë
S4 organizojnë dhe kontrollojnë masa fillestare të shërbimeve mbështetëse, duke përfshirë trajnimin e përdoruesit gjatë sistemit start-up
S5 organizojnë popullsi prej bazave të të dhënave për të menaxhuar migrimin e të dhënave
S6 bashkëpunojnë për të modifikuar kodin 3; të mbështes për të ruajtur modifikimin e softwareShpërndaje këtë kurs