Menaxhment i Problemeve

    KURSET    Inxhinieri Softuerike    Menaxhment i Problemeve

Identifikon dhe zgjidh rrënjët e shkaktimit të incidentit. Merr qasje proaktive për shmangien ose identifikimin e rrënjëve që shkaktojnë probleme në TIK. Vendos një sistem të njohurive të bazuar në përsëritjen e gabimeve të zakonshme. Zgjidh ose përshkallëzon incidentet. Optimizon sistemin ose komponentët e performancës.

Nivelet e Zotësimit

  • Niveli i Zotësimit 3 - Shfrytëzon njohuri të veçanta dhe në thellësi të kuptuarit të procesit të infrastrukturës së TIK dhe menaxhimit të problemit të identifikoj dështimet dhe zgjidhur me ndërprerje minimale. Merr vendime të shëndosha në mjedise të ngarkuara emocionalisht në veprimet e duhura të nevojshme për të minimizuar ndikimin e biznesit. Shpejt identifikon dështimin komponent, zgjedh alternativa të tilla si riparimi, zëvendësim ose rikonfigurim

Shembuj të Njohurive

  • K1 struktura e përgjithshme e TIK dhe componentët kryesorë të organizatës
  • K2 situatat kritike dhe të shkallëzimit të procedurave të organizatës
  • K3 zbatimi dhe disponueshmëria e mjeteve diagnostikuese
  • K4 lidhja në mes të elementeve të infrastrukturës të sistemit dhe ndikimi i dështimit të proceseve që kanë të bëjnë me biznese

Shembuj të Aftësive

  • S1 dentifikim të gabimeve potenciale të componentëve kritikë dhe të marrin masa për të zbutur efektet e dështimit
  • S2 komunikojnë në të gjitha nivelet për të siguruar burimet e duhura që janë vendosur brenda ose jashtë për të minimizuar ndërprerjet


Shpërndaje këtë kurs