Dokumentimi i Prodhimit

    KURSET    Zhvillimi Mobil    Dokumentimi i Prodhimit

Prodhon dokumente që përshkruajnë produkte, shërbime, komponente ose aplikacione për të krijuar pajtueshmërinë me kërkesat përkatëse të dokumentacionit. Zgjedh stilin e duhur dhe mediat për materialet e prezantimit. Krijon shembuj për sistemet e dokument - menaxhimit. Siguron që funksionet dhe tiparet janë të dokumentuara në mënyrë të përshtatshme. Siguron që dokumentet ekzistuese janë të vlefshme dhe të përditësuara.

Nivelet e Zotësimit

  • Niveli i Zotësimit 1 - Përdor dhe aplikon standardet për të përcaktuar strukturën e dokumentit
  • Niveli i Zotësimit 3 - Përshtatet në nivelin e detajeve sipas objektivit të dokumentacionit dhe popullatës në shënjestër

Shembuj të Njohurive

  • K1 mjetet për prodhimin, redaktimin dhe shpërndarjen e dokumenteve profesionale
  • K2 mjetet për krijimin e prezantimit multimedial
  • K3 dokumente të ndryshme teknike të nevojshme për dizajnimin, zhvillimin dhe vendosjen e produkteve, aplikacionet dhe shërbimet
  • K4 versionin e kontrollit të prodhimit të dokumentacionit

Shembuj të Aftësive

  • S1 vëzhgim për të vendosur përdorimin efektiv të standardeve të korporatave për publikimet
  • S2 mbaj publikimet në linjë për zgjidhje gjatë gjithë ciklit të jetës


Shpërndaje këtë kurs