Zhvillim në C-Sharp

    KURSET    Inxhinieri Softuerike    Zhvillim në C-Sharp

Interpreton dizajnimin e zhvillimit të qëndrueshëm të aplikacionit të përshtatur me nevojat e kostumatorëve. Adapton zgjidhje egzistuese, psh. Transferimin e aplikacionit në një tjetër sistem operues. Kodet, zhvendosjet, testimet, dokumentet dhe komunikimet e hapave të zhvillimit të produktit. Zgjedh opcionet e përshtatshme teknike për zhvillimet si ripërdorimin, përmirësimin apo rikonfigurimin e komponentëve egzistues. Përshtat efikasitetin, koston, cilësinë. Konfirmon rezultatet me përfaqësuesit përdorues, integron dhe drejton zgjidhjen e përgjithshme.

Nivelet e Zotësisë

 • Niveli i Zotësisë 1 - Vepron nën drejtimin për të zhvilluar, testuar dhe dokumentuar aplikacionet
 • Niveli i Zotësisë 2 - Sistematikisht zhvillon dhe konfirmon aplikimet
 • Niveli i Zotësisë 3 - Vepron në mënyrë kreative në zhvillimin e aplikacioneve dhe selektimin adekuat të opcioneve teknike. Është përgjegjëse për zhvillimin e aktivitete të tjera. Përshtat zhvillimin e aplikacionit, mirëmbajtjen dhe performancën duke përdorur modelet e projektimit dhe nga ripërdorimi i zgjidhjeve të testuara

Shembuj të Njohurive

 • K1 Komponentët e hardware, mjetet dhe arkitektura e hardware
 • K2 Funksionaliteti dhe dizajni teknik
 • K3 Gjendja e teknologjive të arti
 • K4 Gjuha programuese C#
 • K5 MsSQL DBMS
 • K6 Mjedis i zhvillimit të integruar (IDE)
 • K6 Zhvillim i shpejtë i aplikacionit (RAD)
 • K7 Teknologji modelimi dhe gjuhësor

Shembuj të Aftësive

 • S1 shpjegojnë dhe komunikojnë hartimin / zhvillimin tek konsumatori
 • S2 kryejnë dhe vlerësojnë rezultatet e testimit kundër specifikimeve të produktit
 • S3 zbatohen arkitektura të duhura për software dhe / ose hardware
 • S4 zhvillon ndërfaqe të përdoruesit, komponentët software të biznesit dhe komponentëve të ngulitur software
 • S5 përdorimi i të dhënave modele
 • S6 kryen dhe vlerëson testimin në klientë apo mjedisin e synuar
 • S7 të bashkëpunojë me ekipin e zhvillimit dhe me dizajnerët e aplikacionit


Shpërndaje këtë kurs