Dizajnim i Aplikacionit

    KURSET    Zhvillimi Mobil    Dizajnim i Aplikacionit

Analizon, specifikon, informon të rejat dhe e bën në dispozicion një model për zbatimin e aplikacioneve në përputhje me nevojat e politikave të IS dhe përdoruesve / konsumatorëve. Zgjedh mundësitë e duhura teknike për hartimin e aplikacionit, duke përshtatur ekuilibrin midis kostos dhe cilësisë. Harton strukturat e të dhënave dhe ndërton modele strukturën e sistemit në përputhje me rezultatet e analizës me anë të modelimit të gjuhëve. Siguron që të gjitha aspektet marrin parasysh ndërveprimin, përdorshmërinë dhe sigurinë. Identifikon një kornizë të përbashkët reference për të vërtetuar modelet me përdoruesit përfaqësuese, bazuar në modelet e zhvillimit (psh. qasjen përsëritëse).

Nivelet e Zotësisë

 • Niveli i Zotësisë 1 - Kontribuon në hartimin dhe specifikimet e përgjithshme funksionale dhe interfaces
 • Niveli i Zotësisë 2 - Organizon planin e përgjithshëm të dizajnimit të aplikacionit

Shembuj të Njohurive

 • K1 Kërkesat e modelimit dhe nevojat teknikav të analizës
 • K2 Zhvillimet e metodave të software dhe racionaliteti i tyre (psh. prototyping, metodat e shkathtësië, inxhinierimi)
 • K3 Parimet e projektimit të user interface
 • K4 Gjuhë për specifikimin funksional për formalizimin (DPML)
 • K5 DBMS, Data Warehouse, DSS
 • K6 teknologjitë mobile

Shembuj të Aftësive

 • S1 identifikimin e klientëve, përdoruesit dhe palët e interesuara
 • S2 mbledh, formalizon dhe vërtetoni kërkesat funksionale dhe jo-funksionale
 • S3 hartimin specifik funksional duke filluar nga kërkesat e përcaktuara
 • S4 të vlerësuara në përshtatshmërinë e metodave të ndryshme të zhvillimit të aplikimit për skenarin e tanishëm
 • S5 siguron që kontrollet dhe funksionalitetin janë ndërtuar në këtë projektim


Shpërndaje këtë kurs